од 1 до 2 години

Говорење и јазик

Разбирање

Ризични знаци

ПРВА ПОЛОВИНА ОД

ВТОРАТА ГОДИНА:

Детето гледа во нас кога го повикуваме по неговото име.

Не изговара ни 5 самогласки.

До 15-тиот месец, детето го изговара првиот збор со значење.

Разбира повеќе нови зборови.

Не е заинтересирано кога го повикуваме или зборуваме.

Изговара многу нови именки.

Детето слуша песни и приказни.

Не ги повторува секојдневните зборови на возрасните.

Изговара повеќе самогласки.

Према инструкции покажува делови од телото.

Не имитира говор на возрасни.

Повторува по вас секојдневни зборови: “кола, вода, дете …”

Према ваши упатства покажува слики од книги и предмети на сликите.

Комуницира со посочување и гестови без вербална комуникација.

По вас повторува фрази: “, па-па, опа-опа,  …”

Детето ги следи едноставните инструкции: “Донеси ја топката. Дојди кај мама. ... “

Не исполнува едноставни инструкции.

Се попрецизно одговара со “да” и “не”.

Детето ги разбира гестовите, изразите на лицето и реагира на промените во тонот на гласот.

Детето не знае да покаже делови од телото, слики во книги или секојдневни именки во собата.

ВТОРА ПОЛОВИНА НА ВТОРАТА ГОДИНА:

Во втората половина од годината разбира едноставни прашања: “Што? Кој? Каде?

 

Детето се одзива на неговото име.

Детето ги препознава секојдневните фрази и ги поврзува со дневни рутини (добро утро, добар ден, добра вечер …).

 

Раскажувајте му на детето приказни со комбинирање на вистински и измислени зборови.

Детето запаметува некој изолиран збор или го памети последниот збор од реченицата.

 

Почнува да имитира 30-50 секојдневни зборови

 

 

Говори сè повеќе глаголи и придавки.

 

 

Ги користи првите заменки: “Јас, ти, тој …”

 

 

Почнува да го користи прашањето – каде.