од 2 до 3 години

Говорење и јазик

Разбирање

Ризични знаци

Кога се разговара во домот ги разбира повеќето од зборовите

Сака да ги слуша секогаш истите приказни

Во домот тешко го разбираат неговиот говор, луѓето во околината не го разбираат.

Се повеќе и повеќе успешно ги изговара зборовите.

Се повеќе сака да слуша иста интерпретација.

Не разбира двонасочни инструкции.

Испушта согласки во средина на некој збор.

Сака да ги прислушува разговорите на возрасните.

Нема желба да слуша бајки, песни, приказни

Потешките зборови ги заменува со слични.

Будно памети по два збора.

Не ги поврзува зборовите во фрази.

Почнува да ја употребува заменката ЈАС.

Ги разбира вообичаено користените глаголи: јадат, скокаат, работат …

Не одговара на едноставни прашања.

Употребува 2 до 3 збора и ги поврзува во реченица.

Ги разбира инструкциите во два чекори: “Покажи ми ја раката и подигнете ја во воздух”.

 

Ги имитира постапките на возрасните.

Ги разбира функциите на предметите: “Што обојуваме?” Ја покажува бојата.

 

Со говорот сака да привлече внимание или да започне дијалог.

Ги разбира контрадикторните: голем – мал, брз – бавен, топло – студено

 

Со повторување на едноставни прашања учи нови зборови и факти, “Што е ова? Кој е таму? … «

Ги разбира основните шаблони НА, ПОД, ВО

 

Самостојно листа сликовници и ги именува зборовите.

Ги разбира заменките: ние, тие, ти …

 

Знае имиња на речиси сите работи во својата средина.

На крајот од периодот тој ги разбира временските концепти: вчера, денес, утре …

 

Ги изразува своите желби и барања со кратки реченици: “Сакам вода. Сакам топка…”

 

 

Користи негации: не, не е, нема

 

 

Одговара на прашања за тоа кој, каде, што …

 

 

Во говорот почнува да се користат заменки, време и пол.