од 3 до 4 години

Говорење и јазик

Разбирање

Ризични знаци

Зборува сè појасно, со соодветен ритам, волумен и висина на гласот.

Од 10 до 15 минути слуша разговор, приказна …

Не ги именува повеќето од работите во неговата постојана околина.

Правилно ги изговара повеќето согласки.

Следи инструкции од три чекори: “Најди ја чашата, истури ја водата и донеси ја чашата.”

Соседството не го разбира неговиот говор.

Луѓето од околината го разбираат.

Спроведува инструкции со потешки концепти: “Земи го синиот молив и стави го во најголемата кутија на масата”.

Речениците се претежно граматички неточни.

Понекогаш го менува гласот за потешките зборови.

Ја разбира структурата на комплексната реченица: “Дојдовме дома пред да заврне пороен дожд”.

Не ги изговара зборовите кои се вообичаени за оваа возраст.

Формира реченици со 3, 4 или повеќе зборови кои се и граматички повеќето точни.

Следи разговор помеѓу две лица или говорењето на телевизија.

Не зборува со своите врсници.

Користи многу јазични структури (множина, предлози, заменки, сврзници …).

Ги знае основните бои (сина, црвена, жолта и зелена).

Не ги решава проблемите со зборување, туку со дејства (се удира на назад, бега, се колеба, плаче …).

Во целосна реченица, поставува прашања со прашалници кога, зошто, што, како …

Распознава концепти на ладно – топло, полно – празно …

Во говорењето не користи заменки, сврзници, предлози … Говорот останува “телеграфски”.

Почнува да ги степенува придавките на пр. (големи, поголеми, најголеми).

Кон крајот на периодот, го разбира времето (пет часот., еден час) и броевите (еден, два, ….).

Не исполнува тростепенски инструкции.

Почнува да ги користи потешките заменки (неа, нашите …).

 

 

Поврзано раскажува за некој настан.

 

 

Многу разговара со врсниците и возрасните

 

 

Инсистира да разговара со возрасните.

 

 

Се соживува со друга личност и ја имитира во текот на играта – зборува како некој херој од цртаните филмови.