од 5 до 6 години

Говорење и јазик

Разбирање

Ризични знаци

Правилно ги изговара сите зборови.

Децата се заинтересирани за букви и броеви, кои се обидуваат да ги запаметат.

Неправилнo изговара, заменува или испушта некои гласови.

Користи сложени реченици: “Денес бевме на игралиште и таму имаше многу деца.”

Во приказните ги препознава односите меѓу хероите, причините и последиците.

Има слаб вокабулар кој го спречува да го изрази она што го сака (тешко ја искажува својата желба или идеја, тешко опишува настан, неможе да раскаже приказна …).

Станува се посигурен и успешно комуницира со непознати лица.

Повторува измислен збор.

Речениците се граматички неточни.

Ги опишува настаните според случувањата и ги става во соодветна временска рамка.

Откако ќе слушне некој збор, поврзува два или три звуци од зборот: “ГО – ЛЕ – МО”.

Го меша редоследот на зборовите во реченицата.

Ја развива имагинацијата и продолжува некоја приказна.

Повторува реченици со по 6 зборови.

Во говорот нема нови заменки (негов, наш, ти …).

Од слика чита познати знаци ( полиција, стоп, такси …).

Го детектира првиот глас со зборови.

Во говорот не користи предлози.

Ги распознава геометриските форми (триаголник, круг, правоаголник и квадрат).

Свесен е дека текстот го диктира јазикот и јазикот на читателот.

Не се сеќава на содржината на некоја приказна или настан.

 

 

Не може да следи ако треба да слуша повеќе приказни.

 

 

Не успева да ги изврши сложените инструкции.

 

 

Тешко се сеќава на песна.

 

 

Не ги разбира врските: лесно – тешко, големо – мало, високо – ниско …

 

 

Не може да создаде рими.