од 6 до 7 години

Говорење и јазик

Разбирање

Ризични знаци

Правилно ги изговара сите гласови.

Ги распознава буквите.

Неправилно изговара, заменува или испушта некои гласови.

Лесно користи сложени реченици.

Ја знае врската на буква – глас.

Се изразува со кратки реченици.

Говорно ги прикажува причините за одредени активности, чувства …

Го наоѓа првиот и последниот глас во зборот.

Има слаб вокабулар, што го спречува ефикасно да следи настава.

Во разговорот вклучува нови зборови, кои се изучуваат во текот на часот.

Зборовите ги разложува на гласови или од гласовите создава реченици.

Не се сеќава на имињата на училишните материјали.

Говорот го прилагодува на разни социјални ситуации    ( дома, во училиште, во парк …).

Повеќе и поуспешно ги чита познатите зборови (правописно). Кажува дека сака да чита.

Многу споро памети букви и броеви или ги заменува и заборава.

Во својот говор вклучува различни луѓе, теми и настани.

Својот говор го збогатува со се повеќе познати зборови.

Без успех ја открива средината, на крајот или почетокот на говорот употребува звуци наместо зборови.

Веќе ги знае деновите во неделата.

Почнува да ги разбира апстрактните поими за богатство, среќа, чесност, љубомора …

Има проблеми со сеќавањето на училишниот материјал, песни, приказни …

Детето е иницијатор на долги разговори.

 

Потребна е голема помош од родителите или наставниците за да заврши одредена задача.

Детето е заинтересирано за пишување (букви, зборови, кратки фрази …).

 

Не ги разбира апстрактните зборови.

Наведува повеќе збора на предложен глас  (пр. А – Автомобил, Ања, Авион …)